◄ Πίσω

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

 

πηγή

 

 

Παρουσίαση του μαθήματος ( από το Γιάννη Σουδία )

 

Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος

 

Οι Πέρσες επιτίθενται στην Κωνσταντινούπολη

 

Άβαροι ιππείς και τοξότες

 

Βυζαντινός δρόμωνας

 

 

Η Κτησιφώντα σήμερα

 

 

 

 

«Ο Ακάθιστος Ύμνος», ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. 
Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακάθιστου Ύμνου

 

Ο Ηράκλειος κατατροπώνει τους Πέρσες

 

Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα

 

 

Χοσρόης

 

 

Μπορείτε εδώ να ακούσετε τον Ακάθιστο Ύμνο

 

 

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ'.
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
 
Κοντάκιο.
Σε σένα, Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό
εγώ η Πόλη Σου αποδίδω με ευγνωμοσύνη
την ένδοξη νίκη, επειδή λυτρώθηκα απο τις
φοβερές συμφορές. Αλλά Συ, επειδή Έχεις 
ακατανίκητη δύναμη, ελευθέρωσέ με από κάθε
είδος κινδύνου, για να Σου φωνάζω δυνατά:
Χαίρε, Νύφη ανύμφευτε.