◄ Πίσω

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

 

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα

 

 

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
                                                   Παρουσίαση του Γ. Σουδία
 
 
 
 
 
 
Αφού διαβάσετε την παρακάτω πηγή συζητήστε στην τάξη τα συμπεράσματά σας